Elizabethton Attorneys — 55 found

Lawyers with

Avvo Rating

1.0 to 10.0


 1. Elizabethton Sammy Joe LaPorte

  Sammy LaPorte

  Elizabethton, TN Lawyer
  Licensed for 40 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 2. Elizabethton David F Bautista

  David Bautista

  Elizabethton, TN Lawyer
  Licensed for 52 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 3. Elizabethton Monica Fuentes Zahn

  Monica Zahn

  Elizabethton, TN Criminal Defense Attorney
  Licensed for 16 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

 4. Elizabethton Cameron Lawson Hyder

  Cameron Hyder

  Elizabethton, TN Lawyer
  Licensed for 11 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

 5. Elizabethton Regina LeeAnn Shepherd

  Regina Shepherd

  Elizabethton, TN Lawyer
  Licensed for 16 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

 6. Elizabethton Thomas Marion Gray III

  Thomas Gray

  Elizabethton, TN Lawyer
  Licensed for 4 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

 7. Elizabethton Michelle Lee Caggiano

  Michelle Caggiano

  Elizabethton, TN Lawyer
  Licensed for 3 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

 8. Elizabethton Anna Jackson Holly

  Anna Holly

  Elizabethton, TN Lawyer
  Licensed for 9 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

 9. Elizabethton Andrew Joseph LaPorte

  Andrew LaPorte

  Elizabethton, TN Lawyer
  Licensed for 1 year
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

 10. Elizabethton Nathan Christopher Goodwin

  Nathan Goodwin

  Elizabethton, TN Lawyer
  Licensed for 9 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING