Goshen Attorneys — 361 found

Lawyers with

Avvo Rating

1.0 to 10.0

Languages


 1. Goshen Kim Pavlovic

  Kim Pavlovic

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 25 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 2. Goshen Simon David Haysom

  Simon Haysom

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 25 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 3. Goshen John Philip Colangelo

  John Colangelo

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 27 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 4. Goshen David Arthur Donovan

  David Donovan

  Goshen, NY Real Estate Attorney
  Licensed for 28 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 5. Goshen Stephen Toole

  Stephen Toole

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 40 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 6. Goshen Peter George Botti

  Peter Botti

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 34 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 7. Goshen Barry Averil Popik

  Barry Popik

  Goshen, NY Government Attorney
  Licensed for 29 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 8. Goshen Neal D. Frishberg

  Neal Frishberg

  Goshen, NY Business Attorney
  Licensed for 30 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.8

 9. Goshen Robert H. Freehill

  Robert Freehill

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 38 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 10. Goshen Andrew R Kass

  Andrew Kass

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 22 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5