Shasta Attorneys — 175 found

Lawyers with

Avvo Rating

1.0 to 10.0

Languages


 1. Shasta Joseph Anthony Gazzigli

  Joseph Gazzigli

  Redding, CA Criminal Defense Attorney
  Licensed for 45 years
  AVVO
  RATING

  7.2

 2. Shasta Jeffrey Edward Gorder

  Jeffrey Gorder

  Redding, CA Lawyer
  Licensed for 29 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 3. Shasta Scott Irvin Brear

  Scott Brear Pro

  Redding, CA Divorce / Separation Lawyer
  Licensed for 35 years
  AVVO
  RATING

  6.5

  530-246-4411
 4. Shasta Richard Westley Maxion

  Richard Maxion

  Redding, CA Criminal Defense Attorney
  Licensed for 35 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 5. Shasta Lawrence Richard Smalley

  Lawrence Smalley

  Redding, CA Estate Planning Attorney
  Licensed for 36 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 6. Shasta Bruce L. Belton

  Bruce Belton

  Redding, CA Business Attorney
  Licensed for 30 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 7. Shasta Randall Lee Harr

  Randall Harr

  Redding, CA Insurance Law Lawyer
  Licensed for 32 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 8. Shasta Lorraine Harrison Blalock

  Lorraine Blalock

  Redding, CA Estate Planning Attorney
  Licensed for 31 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 9. Shasta Doug Mudford

  Doug Mudford

  Redding, CA Probate Attorney
  Licensed for 23 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 10. Shasta Donald Edward Bartholomew

  Donald Bartholomew

  Redding, CA Estate Planning Attorney
  Licensed for 31 years
  AVVO
  RATING

  6.5